ALGEMENE VOORWAARDEN

STUDIONUUVO

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen en definities gebruikt:

Fotograaf: Studionuuvo, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon waarmee de Fotograaf een overeenkomst van opdracht aangaat.

Offerte: Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van de Fotograaf die erop gericht zijn om een overeenkomst te sluiten.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en de Fotograaf. Een door beide partijen ondertekende Offerte geldt ook als een Overeenkomst.

Opdracht: De dienst die de Fotograaf ten behoeve van de Opdrachtgever verricht en/of het product dat de Fotograaf aan de Opdrachtgever levert. Een Opdracht kan onder andere (maar niet uitsluitend) portretfotografie en productfotografie omvatten

Fotomateriaal: Al het fotografische materiaal dat de Fotograaf voor de Opdrachtgever vervaardigt, zowel in digitale als fysieke vorm.

Fotoshoot: Het afgesproken moment waarop de foto’s op locatie van de Fotograaf worden gemaakt. Deze term is niet van toepassing op productfotografie.

Gebruik: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken van Fotomateriaal in de zin van de Auteurswet.

Partijen: De Fotograaf en de (potentiële) Opdrachtgever tezamen.

Schriftelijk: Zowel communicatie per e-mail als communicatie op schrift.


ARTIKEL 2. TOEPASSING

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Offertes en andere rechtsbetrekkingen tussen Partijen.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de (potentiële) Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3 Voor zover bepalingen uit de Overeenkomst afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.


ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Fotograaf komt tot stand zodra deze – eventueel voorafgegaan door een Offerte – door beide Partijen is ondertekend.

3.2 Iedere Offerte is geheel vrijblijvend.

3.3 Het aanbod in de Offerte vervalt na 30 kalenderdagen, tenzij door de Fotograaf anders is aangegeven.

3.4 Na de totstandkoming van de Overeenkomst, kan de Opdracht alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd of uitgebreid. In geval van een uitbreiding van de Opdracht, is de Fotograaf gerechtigd om aanvullende kosten in rekening te brengen alvorens het meerwerk uit te voeren.

3.5 Indien de Opdrachtgever onduidelijkheden of onvolledigheden in de Offerte of in de Overeenkomst constateert, dient de Opdrachtgever dit vóór aanvaarding kenbaar maken. Zodra de Overeenkomst eenmaal tot stand is gekomen, mag de Fotograaf erop vertrouwen dat de Opdrachtgever de Offerte en/of de Overeenkomst goed heeft gelezen en dat alle bepalingen voldoende duidelijk zijn.

3.6 De Fotograaf is niet aan de Overeenkomst gebonden wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat (een deel van) de Overeenkomst of Offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


ARTIKEL 4. VERGOEDING EN BETALING

4.1 Betalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Betaling vindt plaats op de wijze zoals vermeld op de factuur.

4.2 Het volledige factuurbedrag dient vóór het moment van levering van het Fotomateriaal te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. De Fotograaf is gerechtigd om de levering van het Fotomateriaal op te schorten zolang de Opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.

4.3 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever direct en zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de Fotograaf gerechtigd om het factuurbedrag te vermeerderen met de wettelijke incassokosten en rente.


ARTIKEL 5. GIFT CARDS EN GIFT VOUCHERS

5.1 Alle bepalingen uit dit Artikel zijn zowel van toepassing op Gift cards als op Gift vouchers. Een Gift card is een waardebon die bij de Fotograaf kan worden gekocht. Onder Gift voucher wordt een waardebon verstaan die zonder tegenprestatie door de Fotograaf wordt verstrekt aan een relatie.

5.2 Gift Cards en vouchers kunnen zowel in fysieke als in digitale vorm worden verstrekt.

5.3 Gift Cards en vouchers kunnen niet worden geretourneerd en er is geen mogelijkheid tot restitutie. Gift cards en vouchers kunnen niet in geld worden omgezet.

5.4 Gift cards en vouchers hebben een geldigheidsduur van twee jaar na uitgifte, tenzij op de Gift card/voucher een andere geldigheidsduur is aangegeven.

5.5 Gift cards en vouchers kunnen niet in combinatie met andere acties of kortingen worden gebruikt.

5.6 Per Opdracht kan maximaal van één Gift card/voucher gebruik worden gemaakt.


ARTIKEL 6. DE OPDRACHT

6.1 De Fotograaf voert alle Opdrachten naar beste vermogen uit en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de redelijke wensen van de Opdrachtgever.

6.2 De Opdrachtgever dient zijn of haar specifieke wensen, en andere informatie die relevant is voor de uitvoering van de Opdracht, duidelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium aan de Fotograaf kenbaar te maken. De Fotograaf zal de Opdrachtgever op een transparante wijze informeren over de mogelijkheden van zijn of haar wensen.

6.3 Hoewel de Fotograaf zich altijd zal inspannen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever zich ervan bewust te zijn dat de Fotograaf een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. Dit houdt in dat Opdrachten naar het eigen technische en creatieve inzicht van de Fotograaf worden uitgevoerd. Fotomateriaal wordt geleverd in de stijl die de Fotograaf gebruikelijk hanteert, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.4 De Fotograaf is gerechtigd om delen van de Opdracht door derden te laten uitvoeren. De Fotograaf blijft in dat geval verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Opdracht.

6.5 De Fotograaf is gerechtigd om het tijdstip en/of de locatie van de eventuele Fotoshoot – binnen de grenzen van redelijkheid – te wijzigen. De Fotograaf dient de Opdrachtgever hier in een zo vroeg mogelijk stadium over te informeren.


ARTIKEL 7. LEVERING

7.1 Levering van het Fotomateriaal vindt plaats op de wijze zoals vermeld in de Offerte en/of de Overeenkomst, tenzij zich omstandigheden voordoen die de afgesproken leveringswijze redelijkerwijs onmogelijk maken.

7.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de levertijden zoals vermeld in de Offerte of in de Overeenkomst geschatte levertijden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

7.3 De Fotograaf heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht en/of de levering van het Fotomateriaal op te schorten zolang het volledige factuurbedrag niet is voldaan.


ARTIKEL 8. ANNULERINGSBELEID

Het annuleringsbeleid van de Fotograaf verschilt per dienst en wordt derhalve vastgelegd in de Offerte en/of in de Overeenkomst.


ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1 Een partij is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, zolang die partij daartoe door overmacht (tijdelijk) verhinderd is.

9.2 Van overmacht is sprake wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen waar de betreffende partij redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ernstige ziekte, ongevallen en brand. Ook technische problemen met de apparatuur van de Fotograaf geldt als overmacht.

9.3 Het is aan de partij die zich op overmacht beroept om aannemelijk te maken dat er daadwerkelijk sprake is van een overmachtssituatie.

9.4 Indien de overmacht langer dan 15 weken voortduurt, heeft de wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.


ARTIKEL 10. AUTEURSRECHT EN LICENTIES

10.1 Het auteursrecht van al het Fotomateriaal berust te allen tijde bij de Fotograaf.

10.2 Het Fotomateriaal mag door particuliere Opdrachtgevers licentievrij worden gebruikt, mits het gebruik zich beperkt binnen de huiselijke kring en er geen sprake is van gebruik voor commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik is altijd een licentie nodig.

10.3 In afwijking van Artikel 10.2, mag een particuliere Opdrachtgever het Fotomateriaal nooit zonder licentie publiceren op het internet.

10.4 Zakelijke Opdrachtgevers hebben te allen tijde een licentie nodig om Fotomateriaal op enige wijze te mogen gebruiken.

10.5 Aan een licentie zoals bedoeld in dit Artikel zijn extra kosten verbonden. Een licentie is niet standaard inbegrepen in de Offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.6 Een licentie zoals bedoeld in dit Artikel kan uitsluitend middels een schriftelijke licentieovereenkomst worden verleend.

10.7 De Opdrachtgever kan geen (sub-)licenties aan derden verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.


ARTIKEL 11. GEBRUIK VAN FOTOMATERIAAL DOOR DE FOTOGRAAF

11.1 Tenzij anders is overeengekomen, is de Fotograaf gerechtigd om het Fotomateriaal ter eigen promotie te gebruiken, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – door het materiaal te plaatsen op haar website of op haar sociale mediakanalen.

11.2 Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik van Fotomateriaal als bedoeld in Artikel 11.1, dient hij/zij dit voorafgaand aan de Overeenkomst schriftelijk aan de Fotograaf kenbaar te maken.

11.3 Bij gebruik van het Fotomateriaal en andere gegevens van de Opdrachtgever, zal de Fotograaf te allen tijde de verplichtingen uit de privacywetgeving en uit de Auteurswet in acht nemen.


ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Opdrachtgever of derden, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf.

12.2 De Fotograaf is nooit aansprakelijk voor ontevredenheid van de Opdrachtgever over het geleverde Fotomateriaal, tenzij de Fotograaf bewust en aantoonbaar verkeerde verwachtingen over het eindresultaat heeft gewekt.

12.3 Eventuele aansprakelijkheid beperkt zich altijd tot de hoogte van het factuurbedrag.


ARTIKEL 13. KLACHTENPROCEDURE

13.1 Opdrachtgever is verplicht om eventuele klachten over de uitvoering van de Opdracht of het geleverde Fotomateriaal in een zo vroeg mogelijk stadium, maar uiterlijk binnen 14 dagen na levering, schriftelijk kenbaar te maken.

13.2 Het kenbaar maken van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting.

13.3 De Fotograaf is verplicht om iedere klacht serieus te onderzoeken en binnen 30 dagen na het ontvangen van de klacht gemotiveerd aan te geven of de klacht gegrond of ongegrond is.

13.4 Indien de klacht gegrond is, dient de Opdrachtgever de Fotograaf eerst in de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Pas indien blijkt dat herstel blijvend onmogelijk is, heeft de Opdrachtgever recht op restitutie naar redelijkheid.


ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING

14.1 Zowel de Fotograaf als de (potentiële) Opdrachtgever zijn verplicht om te allen tijde over en weer geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van een Offerte, Overeenkomst of andere rechtsbetrekking bekend wordt, en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.

14.2 De geheimhoudingsverplichting blijft ook van kracht na het eindigen van de eventuele Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Fotograaf.


ARTIKEL 15. SLOTBEPALINGEN

15.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

15.3 Indien een of meer bepaling(en) uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.